Hvordan starte opp en OPPREIST TRO-gruppe?

Ønsker dere å starte opp en OPPREIST TRO gruppe i menigheten deres, er det en fordel først å definere målgruppen og hva hensikten med gruppa skal være.

Målgruppe

Hvilken aldergruppe ønsker dere å satse på?
(Se ”Hvilke muligheter gir OPPREIST TRO?”) Det gjør ikke noe om det er litt ulik alder på ungdommene i gruppa, men det bør samtidig ikke være for stort sprik. Det kommer ikke bare an på alder, men også på modenheten til den enkelte deltager og hva slags relasjon de har til hverandre.

Gruppeledere

Vi anbefaler ikke å planlegge oppstart før man har to gruppeledere til å lede gruppen.
Hvorfor bør man være to gruppeledere?

  • Presset ikke blir så stort på den enkelte leder.
  • Selv om en av lederne er syk eller er borte av andre grunner, trenger ikke gruppen avlyses.
  • Det er lettere å evaluere samlingene og se om man eventuelt trenger å gjøre noen endringer.
  • Det er som regel mye morsommere å lede en gruppe sammen med en annen.
Hvilke egenskaper er det man ser etter hos de som skal være gruppeledere?
  • Noe av det viktigste er at man er glad i ungdom og trives sammen med dem.
  • Man må være i stand til å lytte til andre og ikke prate for mye selv.
  • Gruppelederne bør være grunnfestet i troen på Jesus, slik at deres liv gjenspeiler Guds kjærlighet og nåde. Hvis ikke kan det være vanskelig å etablere et fellesskap hvor alle kjenner at det er trygt å dele fra livet sitt.
  • Gruppelederne må ha et ønske og en mulighet for å prioritere OPPREIST TRO.
Hvordan rekruttere gruppeledere?

Det kan være en fordel å rekruttere gruppeledere som allerede er aktive og engasjerte i menigheten. Det vil være med å styrke gruppas tilhørighet til menighetsfellesskapet. Staben i menigheten kan også sammen vurdere om noen av de ansatte skal prioritere dette som en del av sin jobb. Det kan for eksempel være en prest, kateket, ungdomsarbeider eller diakon.
Finner man én aktuell gruppeleder, kan man også spørre denne om den har en venn som den kan tenke seg å drive gruppen sammen med. Forklar hva dere ser etter med hensyn til gruppeledere. Det er morsomt å lede en gruppe sammen med en venn/venninne. Som oftest blir dette velfungerende grupper, fordi lederne kjenner hverandre godt og fungerer bra sammen.
Man kan også rekruttere ungdom over 20 år, som kan læres opp til å drive grupper. Som hjelpeledere kan de være enda yngre. Da er det viktig at de er gode rollemodeller. Det å spandere et OPPREIST TRO-kurs på nye gruppeledere, er en investering inn i medarbeiderne og er også med på å kvalitetssikre arbeidet.
Det som viser seg å motivere mennesker til å stå i en frivillig tjeneste over tid, er opplevelsen av å bidra med noe meningsfylt og muligheten for å lære noe nytt og styrke egen kompetanse. Et gruppelederkurs vil være med å bygge nødvendig kompetanse og samtidig vil det trygge den enkelte gruppeleder for å gå inn i oppgaven. Se ”Gruppelederkurs”


Gruppesammensetning

Rene jente- og gutte-grupper eller blandede grupper?
Vi har prøvd ut begge deler. Fordelen med rene jente- eller guttegrupper er at dette som regel skaper større trygghet og åpenhet i gruppa. På enkelte av temaene er det også en fordel å ha rene grupper. Rene grupper bør ha minst en leder av samme kjønn som de som er i gruppa. Det er også fordeler ved å ha blandet gruppe. I et etablert miljø vil noen oppleve at det er mest naturlig å ha blandet gruppe. Har man ikke deltagere nok til å ha to grupper, kan det også være aktuelt å ha en blandet gruppe. Snakk gjerne med ungdommene og lytt til hva de selv ønsker. Viktig at de da forstår hva hensikten med gruppa er.

Sted

Det bør være et sted hvor man har mulighet for å lage i stand mat og hvor det er mulig å føre en samtale, uten at man blir avbrutt og forstyrret. De aller fleste setter veldig pris på å være i et hjem. Hvis en av lederne bor relativt sentralt og har lyst til å ha det hjemme hos seg er det hyggelig. Men det må ikke bli noe press på det. Menighetshuset, et grupperom eller et ungdomslokale kan også være godt egnet.

Tidspunkt

Her kan det være lurt å snakke med aktuelle gruppeledere før man bestemmer noe. Sjekk på forhånd om det er visse dager som mange av ungdommene er opptatt. Gruppelederne må regne med ca. 3 timer til sammen. 30 min til forberedelse (lage mat), 2 timers samling og 30 min til opprydning.

Hyppighet

OPPREIST TRO-gruppene kan samles ukentlig, annenhver uke eller månedlig. Vi vil anbefale at man samles oftere enn èn gang i måneden, hvis målet er å etablere tilhørighet og ha en gruppe der man ønsker å være en støtte for hverandre i hverdagen. Men dette er avhengig av kapasiteten til gruppelederne.

Rekruttering

En måte å rekruttere ungdommer på, er å spørre èn og èn. Forklare hensikten med gruppa og si litt om de ulike temaene. Si som det er, at det er begrensede plasser og forklar hvorfor du har lyst til å ha med personen i gruppa. Hør om personen er interessert eller ikke. Si også noe om hvilke ungdommer du tenker å spørre eller har spurt. Ta ungdommene med på råd! En annen måte er å gi ut felles informasjon og ha en åpen invitasjon. De som er interessert må da melde seg på selv.